PREHĽAD HLAVNÝCH AKTIVÍT SPOLOČNOSTI

Zaobchádzanie s chemickými látkami a prípravkami

 • dohľad nad dodržiavaním pravidiel v súlade s nariadením vlády o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve z oblasti chemických látok a chemických prípravkov (CHLaP)
 • včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti CHLaP
 • posúdenie kariet bezpečnostných údajov dodávateľov CHLaP, v zmysle zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypracovanie súpisu hlavných zásad pri zaobchádzaní z CHLaP
 • zabezpečenie vypracovania a novelizácie kariet bezpečnostných údajov (KBÚ)
 • zabezpečenie kontroly miest, kde sa nakladá s chemickými faktormi
 • poradenstvo v oblasti REACH
 • vypracovanie posudkov o rizikách podľa nariadenia vlády o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • vypracovanie prevádzkového poriadku pre nakladanie s chemickými látkami a chemickými prípravkami a následné oboznamovanie zamestnancov s prevádzkovým poriadkom (odborné školenia)

Odpadové hospodárstvo

 • vytvorenie optimálneho modelu odpadového hospodárstva vo Vašej spoločnosti
 • poradenstvo v oblasti ekonomického využitia zhodnotiteľných odpadov
 • zabezpečenie odvozu a následného zhodnotenia, resp. zneškodnenia vznikajúcich odpadov
 • vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní z odpadmi v zmysle zákona o odpadoch
 • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • zaradenie vznikajúcich odpadov v zmysle vyhlášky MŽP, ktorou sa vydáva katalóg odpadov do jednotlivých druhov a kategórií
 • vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov zariadení na manipuláciu s odpadmi, plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (NO), identifikačných listov NO a ostaných dokumentov vyplývajúcich z legislatívnych povinností
 • označovanie zhromažďovacích miest odpadov v zmysle platnej legislatívy
 • vypracovanie evidenčných listov a vedenie evidencie odpadov a určených výrobkov
 • vypracovanie pravidelných hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi a určenými výrobkami pre orgány štátnej správy v odpadovom hospodárstve a Recyklačný fond
 • vyhodnotenie a vypracovanie programu odpadového hospodárstva
 • vypracovanie odborných posudkov vo veciach odpadov

Obalové hospodárstvo

 • vykonávanie administratívnej činnosti pri nakladaní s obalmi a odpadmi z obalov v zmysle zákona o obaloch
 • vypracovanie evidenčných listov a vedie evidencie o obaloch
 • zabezpečenie zberu a zhodnotenia obalov a odpadov prostredníctvom oprávnenej organizácie
 • vypracovanie hlásenia o obaloch a odpadoch z obalov
 • vypracovanie programu prevencie v zmysle zákona o obaloch

Vodné hospodárstvo

 • vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie
 • pravidelné poskytovanie nových informácií o zmenách v legislatíve vodného hospodárstva (VH)
 • včasné pripomínanie všetkých zákonných lehôt v oblasti VH
 • zabezpečenie prevádzkovania verejných kanalizácií a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách
 • spolupráca pri jednaní s orgánmi verejnej správy (KÚŽP, OÚŽP, MÚ, SIŽP)
 • v spolupráci s povereným pracovníkom objednávateľa - kontrola ochrany podzemných a povrchových vôd
 • v spolupráci s povereným pracovníkom objednávateľa - kontrola dodržiavania stanovených podmienok rozhodnutí
 • zabezpečenie odberov a rozborov vôd, vrátane vôd odpadových (pri vodohospodárskych dielach, stanovené rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu)
 • vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov vodohospodárskych diel
 • vykonávanie administratívnej činnosti súvisiacej so zaobchádzaním s nebezpečnými látkami, plnenie povinností vodohospodára, v prípade, že množstvo NBL dosiahne hodnoty určené zákonom o vodách, vypracovanie vodohospodárskeho havarijného plánu v zmysle platnej vyhlášky a zabezpečenie jeho schválenia príslušným orgánom štátnej vodnej správy
 • zabezpečenie vodohospodárskych povolení
 • metodický dozor nad prevádzkou vodohospodárskych diel a stanovovanie ich prevádzkových parametrov

Ochrana ovzdušia

 • zatriedenie a evidencia jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky o zdrojoch znečisťovania ovzdušia
 • výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
 • vypracovanie potrebných žiadostí pre orgány štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
 • oznamovanie orgánu štátnej správy pre ochranu ovzdušia v zákonných lehotách informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok a aj ďalších údajov potrebných na zistenie stavu ovzdušia v zmysle zákona o ochrane ovzdušia
 • zabezpečenie akreditovaných meraní emisií zo všetkých zdrojov oprávnenou osobou v zmysle zákona o ochrane ovzdušia
 • vypracovanie prevádzkovej dokumentácie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a vedenie ich prevádzkovej evidencie v zmysle platnej vyhlášky MŽP
 • pravidelné poskytovanie informácií o zmenách v legislatíve ochrany ovzdušia (OO)
 • včasné pripomínanie zákonných lehôt v oblasti OO
 • spolupráca pri jednaní s orgánmi štátnej správy (KÚŽP, OÚŽP, MÚ, SIŽP)
 • zabezpečenie technologického merania emisií (CO, NOx a O2) a tmavosti dymu zo stacionárnych zdrojov pre optimalizáciu podmienok spaľovania s cieľom zabezpečenia plnenia emisných limitov
 • vypracovanie súboru TPP (technickoprevádzkových parametrov) a súboru TOO (technickoorganizačných opatrení)
 • vypracovanie správy o emisiách skleníkových plynov
 • vypracovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia
 • zabezpečenie plnenia povinností v zmysle zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme

Poradenské služby v oblasti priemyselných havárií

 • konzultačné a poradenské služby v oblasti priemyselných havárií v zmysle zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a súvisiacej legislatívy
 • návrh efektívneho havarijného zabezpečenia na riešenie prevencie a likvidácie havárií v súlade s legislatívou
 • predaj a dovoz havarijných prostriedkov (sypké sorbenty, sorpčné rohože a hady, norné steny, kanalizačné rýchloupchávky, utesňovacie pasty a tmely, záchytné vane, obaly na nebezpečné látky, havarijné súpravy, mobilné sklady s havarijnou nádržou a iné)

Zavádzanie manažérskych systémov riadenia

 • konzultačné a poradenské služby pre systémy manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001
 • konzultačné a poradenské služby pre systémy environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14 001
 • konzultačné a poradenské služby pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle špecifikácie OHSAS 18 001
 • konzultačné a poradenské služby pre integrované manažérske systémy
 • vypracovanie požadovaných dokumentov v spolupráci so zamestnancami, pre všetky systémy
 • príprava spoločnosti na certifikáciu systémov
 • interné a externé audity
 • vzdelávanie personálu pre manažérske systémy pre všetky stupne riadenia

Poradenské služby v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie - EIA a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia - IPKZ

 • konzultačné a poradenské služby pre oblasť EIA posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • vypracovanie zámeru alebo správy o hodnotení pre proces EIA
 • konzultačné a poradenské služby pre oblasť integrovanej prevencie a kontroly znečistenia (IPKZ) v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 • vypracovanie žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Poradenské služby v oblasti BOZP a PO

 • konzultačné a poradenské služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a súvisiacej legislatívy
 • konzultačné a poradenské služby v oblasti požiarnej ochrany v zmysle o ochrane pred požiarmi
 • predaj a dovoz ochranných pracovných pomôcok

Poradenské služby v oblasti ochrany prírody a krajiny

 • zabezpečenie monitoringu vybraných zložiek životného prostredia
 • príprava, koordinácia a realizácia projektov v oblasti životného prostredia

Služby v oblasti podnikových informačných systémov

 • vývoj, predaj podnikového softvéru a prispôsobenie aplikácií potrebám užívateľa
 • elektronické spracovanie dát